دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
  برچسب شده با نشست
مطالب/ نشست صمیمی مسؤل دفتر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز با مسؤلین دانشکده دندان پزشکی                            
     
يکشنبه 13 خرداد 1397