دوشنبه 19 آذر 1397 - 02 ربيع الثاني 1440
 نشستهای شورای هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز