دوشنبه 30 مهر 1397 - 12 صفر 1440
 نشستهای شورای هم اندیشی استادان دانشگاه علوم پزشکی تبریز